Klachten- en geschillenregeling

Een schaderegelingsprocedure kent vele obstakels. De te volgen weg is doorgaans slecht geplaveid, kronkelig en soms ook langdurig. Schadeloosstellingen komen vaak, maar gelukkig niet altijd, moeizaam tot stand. In feite ontleent ons kantoor daaraan het bestaansrecht. Wij staan er garant voor dat uw belangen zo goed mogelijk worden behartigd. Daaronder verstaan wij ook het geven van duidelijkheid. Ook dat is onze taak. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening zullen wij trachten om in overleg tot een oplossing te komen. Wij adviseren u uw bezwaren eerst voor te leggen aan de behandelaar van uw dossier. Dat kan telefonisch, schriftelijk of per e-mail. Leidt dat niet tot het door u gewenste resultaat, dan kunt u een klacht indienen bij de directie. Daarin geeft u dan aan waaruit uw klacht bestaat en welke oplossing u wenselijk acht. De directie bevestigt u meteen de ontvangst, bestudeert het dossier en overlegt zo nodig met de behandelaar van het dossier. Daarna volgt een inhoudelijke reactie. Het in behandeling nemen en afhandelen van een klacht heeft een hoge prioriteit. Wij verplichten ons om daarop terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen te reageren.

Externe klachtenregeling

Leidt ook de klacht bij de directie niet tot het gewenste resultaat, dan kunt u contact opnemen met het geschillen- en klachteninstituut van (één van) de volgende instanties:

De Letselschade Raad
Postbus 93309 2509 AH Den Haag
Zie deletselschaderaad.nl

Stichting Nederlands Instituut van Registerexperts (NIVRE)
Boompjes 251, 3011 XZ Rotterdam
Zie www.nivre.nl