Onze klanten geven ons een 9,5
 1. Opdrachtbevestiging
  Opdrachtgever verleent aan Tijbout Expertise- en schaderegelingsbureau b.v., verder gemakshalve Tijbout te noemen, de opdracht tot belangenbehartiging ter zake de door opdrachtgever ten gevolge van het ongeval geleden en nog te lijden schade.
 2. Aard van dienstverlening
  De werkzaamheden die Tijbout voor opdrachtgever verricht, worden ook wel buitengerechtelijke juridische bijstand genoemd. Dit houdt in dat Tijbout tracht de schade te verhalen zonder tussenkomst van de rechter. Indien het noodzakelijk wordt geacht om de rechter om een oordeel te vragen, dan zal Tijbout, in overleg met opdrachtgever, de overdracht van het dossier naar een van de samenwerkende advocaten begeleiden. Met betrekking tot het inschakelen van (medische en andere) deskundigen en procedurele bijstand zullen zonodig, vooraf, aanvullende afspraken  worden gemaakt.
 3. De kosten van juridische bijstand
  Deze kosten, ook wel buitengerechtelijke kosten van rechtsbijstand genoemd, worden door Tijbout verhaald op de aansprakelijke wederpartij. Dit is mogelijk omdat deze kosten deel uitmaken van de schade. Dit is in de wet geregeld. Tijbout kan deze kosten, als professioneel belangenbehartiger, als afzonderlijke schadepost – dus boven op de schade van opdrachtgever – bij de wederpartij vorderen. De verhaalde kosten komen toe aan Tijbout. Mocht opdrachtgever zelf ten dele schuldig zijn aan het ongeval, dan is de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in de regel slechts verplicht deze kosten te betalen naar verhouding van het eigen aandeel in de schuld. Het niet vergoede deel van de kosten komt voor rekening van opdrachtgever, echter met een maximum van 15% van het verhaalde schadebedrag, vermeerderd met de BTW. Opdrachtgever machtigt Tijbout om namens hem/haar de benodigde medische informatie en advisering in te winnen, de daaruit voortvloeiende informatie en factuur naar het adres van Tijbout te sturen, namens hem/haar en voor zijn/haar rekening te betalen en om de betaalde facturen te verhalen op de aansprakelijke partij.
 4. Overdracht van kosten (cessie)
  Opdrachtgever stemt ermee in dat de kosten van Tijbout bij de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij in rekening worden gebracht en draagt hierbij de aanspraak op de vergoeding van deze kosten over aan Tijbout, die zulks aanvaardt.
 5. Ontvangst betalingen
  Tijbout is gemachtigd gelden te ontvangen op haar derdenrekening en van deze gelden datgene wat haar toekomt in te houden. Overigens voert Tijbout het beleid, dat verhaalde schadebedragen zoveel mogelijk rechtstreeks door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever worden betaald. Bij ontvangst van schadebetalingen op de derdenrekening vindt doorbetaling aan de opdrachtgever binnen 5 werkdagen plaats.
 6. De behandeling van de zaak
  Opdrachtgever is verplicht om alle in verband met de behandeling van de zaak gewenste medewerking te verlenen, juiste inlichtingen te verstrekken en alle relevante stukken ter beschikking te stellen. Indien opdrachtgever de zaak voortijdig, dat wil zeggen voor dat een eindregeling van de (letsel)schade tot stand is gekomen, bij Tijbout beëindigt of indien niet wordt voldaan aan het bepaalde in de eerste zin van dit artikel, kan Tijbout de inmiddels gemaakte kosten (honorarium en verschotten) bij opdrachtgever in rekening brengen en eventueel verrekenen met de door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aan opdrachtgever verstrekte of te verstrekken voorschotten. Opdrachtgever is alsdan gehouden om de kosten (honorarium en verschotten) van Tijbout te voldoen.
 7. Doorzending gegevens
  Tijbout is gerechtigd alle informatie en gegevens die van belang zijn voor de beoordeling van de schade door te zenden aan de desbetreffende wederpartij of diens verzekeraar, dan wel diens vertegenwoordiger, alsmede eventueel andere bij de schaderegeling noodzakelijk betrokken partijen.
 8. Informatie
  Tijbout houdt opdrachtgever op de hoogte van de stand van zaken in de behandeling van de schade en adviseert over de voortgang in het schaderegelingsproces.
 9. Aansprakelijkheid
  Iedere aansprakelijkheid van Tijbout ten opzichte van opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Tijbout wordt uitbetaald.